Coaching Sistémico

 

El Coaching Sistèmic és un procés d'acompanyament a un subjecte (individu, equip, organització, ...) que té voluntat de canvi. Aquest procés estructurat i dinàmic promou l'activació dels propis recursos i la reconfiguració del seu context i/o entorn social, generant una mirada, cap a la seva realitat, més útil per aconseguir els seus objectius i la seva demanda. La activació dels seus propis recursos fa emergir un grau coherent de satisfacció vital.

Així mateix, èxit, diners, posició social, etc. són, en qualsevol cas, emergents d'aquest procés i mai finalitats en si mateixos. La realitat del client és definida com interaccional, basada en interdependències, patrons d'interacció i xarxes relacionals. Quan una persona o una organització presenten conflictes, un coach amb pensament sistèmic els veu originats per processos subjacents i no únicament per errors individuals o mala voluntat. El subjecte sempre pot erigir-se en un motor de canvi d'aquests processos subjacents.